Nieuws

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning
13 Aug 04:00 am

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering...

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster
13 Aug 04:00 am

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is...

Toepassing innovatiebox
13 Aug 04:00 am

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem...

Ontslag op staande voet vernietigd
13 Aug 04:00 am

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden...

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid
6 Aug 04:00 am

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en...

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst
6 Aug 04:00 am

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever...

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in dividendbelasting
6 Aug 04:00 am

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening in de dividendbelasting mogelijk moet...

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
30 Jul 04:00 am

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
30 Jul 04:00 am

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten...

Privégebruik auto en omzetbelasting
30 Jul 04:00 am

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt...