Nieuws

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
29 Jul 04:00 am

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst...

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
29 Jul 04:00 am

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel...

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
29 Jul 04:00 am

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van...

Regeling NOW-4 gepubliceerd
29 Jul 04:00 am

De minister van SZW heeft de op 27 mei 2021 aangekondigde verlenging van de NOW-regeling gepubliceerd in...

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
22 Jul 04:00 am

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om...

Mededeling verrekening door Belastingdienst
22 Jul 04:00 am

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen...

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
22 Jul 04:00 am

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste...

Steunmaatregel varend erfgoed
15 Jul 04:00 am

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud...

Verplicht eigen risico Zvw 2022
15 Jul 04:00 am

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De...

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
15 Jul 04:00 am

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een...